МИСИЯ НА ФИРМАТА:

„НЕКСТ БИЛД“ ЕООД е фирма, обхващата широк спектър от услуги в сферата на строителството и проектирането с индивидуален подход към всеки клиент, ориентирана към европейски метод на работа и стремяща се да отговори на все по-високите изисквания на разрастващия се строителен пазар в България и света.

Днес фирмата е утвърден и търсен партньор на българския пазар, поемащ изцяло отговорност за срочното, качествено и икономично изпълнение на поетите ангажименти.

ДЕВИЗ:

С ДОВЕРИЕ И КАЧЕСТВО КЪМ ПРОГРЕС!

 

ИСТОРИЯ:

„НЕКСТ БИЛД“ ЕООД е фирма, създадена от амбициозни и образовани специалисти с необходимата квалификация, компетентност и иновативно мислене в областта на строителството и проектирането. В следствие на усилен труд, прилежност, качествено и надеждно изпълнение, както и изграденото доверие с възложители и инвеститори, фирмата бележи високи темпове на развитие и днес предлага на своите клиенти услуги, чието качество е сравнимо с тези на водещите фирми в бранша.

 

УПРАВЛЕНИЕ  НА ФИРМАТА:

Управител на фирма „НЕКСТ БИЛД“ ЕООД е инж. Владимир Гюнелиев, който завършва успешно висшето си образование във висше учебно заведение „Универсинет по архитектура, строителство и геодезия“, гр. София през 2011г. с професионална квалификация „Строителен инженер“ по специалността „Строителство на сгради и съоръжения“, степен „магистър“.  След това изкарва успешно втора магистратура по специалност „Управление на международни проекти“ с професионална квалификация „Магистър по Икономика“ във висше учебно заведение „Университет по Национално и Световно Стопанство“, гр. София през 2013г. Към момента е в процес на защита на Докторантска степен в УАСГ към катедра „Организация и икономика на строителството“.

Притежава международен опит в организацията, управлението и изпълнението на строителни обекти в Германия, Франция, Румъния и Гърция.

 

КАЧЕСТВО И ПОЛИТИКИ:

„НЕКСТ БИЛД“ ЕООД има работещ управленски механизъм, чрез който да постига целите си и по този начин да гарантира пред клиентите си, че е надежден партньор. Фирмата има интегрирани системи за управление, отговарящи на изискванията на международните стандарти за управление на качеството (БДС EN ISO 9001:2008), за управление на околната среда (БДС EN ISO14001:2005 ) и за управление на здравето и безопасността при работа (БДС OHSAS 18001:2007 ). Интегрираната система за управление обхваща всички аспекти от дейността на дадена организация, улеснява ръководството за определянето на целите и задачите на фирмата, за хармонизиране на всички процеси, които тя осъществява и му помага да ръководи всички дейности едновременно без загуба на време, средства и излишна документация. Ръководството на фирмата подобрява ефективността и организацията на съществуващите процеси на систематите за управление чрез приобщаване, преквалифициране и насърчаване на всеки член на екипа да допринася за постигане на политиките и целите на интегрираните системи за управление във фирмата.

    Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя и притежава Удостоверения № I – TV 014282, № II – TV 003943, № III – TV 004581, № IV – TV 006982, № V – TV 010036

Компетентност, осъзнаване и обучение допринасят за бързото и качествено изпълнение на поетите ангажименти. „НЕКСТ БИЛД“ ЕООД  работи с персонал, притежаващ съответстваща на всяка длъжност квалификация и компетентност. Управлението във фирмата се базира от една страна на строго изградена йерархия с ясно определени длъжностни, отговорности и задължение на заетите лица, и от друга на екипната работа и колективните постижения. Опитът и развитието на кадрите са от първостепенно значение за изпълнение на политиката на фирмата.

 

КОНТАКТИ:

Адрес за кореспонденция: гр. София п.к. 1407, ж.к. Хладилника, ул. Козяк 43

Тел: +359 888 445 773 / +359 883 446 455

e-mail: nextbuild@mail.bg

website: https://nextgroupbg.comЗа нас
„НЕКСТ БИЛД“ ЕООД е фирма, обхващата широк спектър от услуги в сферата на строителството и проектирането с индивидуален подход към всеки клиент, ориентирана към европейски метод на работа и стремяща се да отговори на все по-високите изисквания на разрастващия се строителен пазар в България и света.

Контакт с нас