МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И „НЕКСТ БИЛД“ ЕООД

9.08.2017 Некст Билд

Днес 09.08.2017 г. между Министерство на икономиката и „Некст Билд“ ЕООД се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020

Обща стойност на проекта: 2 064 448.82 лв.

Инвестициите по проекта са насочени към повишаване на енергийната ефективност на предприятието, което ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността.

С проекта ще се внедри и сертифицира ISO 50001:2011 Система за енергийно управление. Очакваните резултати включват подобряване на пазарното присъствие, подобряване на управленския и производствения процес, по-висока производителност, намаляване на разходите и оптимизиране на производствената верига и повишаване на добавената стойност на произвежданите продукти. Заложените цели и очакваните резултати са в съответствие с корпоративната политика, която предприятието съблюдава в цялостната си дейност. Доказателство за това е и въвеждането на Система за енергийно управление, с която ще се гарантира устойчиво развитие на „Некст Билд“ ЕООД.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в повишаване конкурентоспособността на предприятието чрез подобряване на енергийната ефективност и капацитет, което, от своя страна, ще доведе до по-устойчив растеж и до понижаване на енергийната интензивност както на ниво производствено предприятия, така и като цяло за икономиката.